Regulamin świadczenia Usług/ Zabiegów w Salonie Apetyt na Urodę

Regulamin świadczenia Usług/ Zabiegów

w Salonie Apetyt na Urodę,

ul. Jugosłowiańska 15B/ 58, w Warszawie

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w Salonie / Gabinecie kosmetycznym Apetyt na Urodę Studio Urody dla Niej i dla Niego, Ewa Fiedorowicz, ul. Jugosłowiańska 15 B/ 58, 03-984 Warszawa, zwanego dalej „Salonem”.

 1. Usługi świadczone przez Salon są wykonywane zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.

 2. Klienci Salonu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem skorzystania z usługi Salonu, czy dowolnego zabiegu, zwanych dalej „Zabiegiem” lub „Usługą”

 3. Skorzystanie z Zabiegu Salonu jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu bez konieczności jego podpisania. Każdy Klient zobowiązany jest do stosowania się wprost do postanowień Regulaminu od momentu dokonania rezerwacji terminu wizyty w Salonie.

 4. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu za przeprowadzony Zabieg.

§2 Klienci

 1. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z oferty Salonu wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców/ prawnych opiekunów/ przedstawiciela ustawowego, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania, w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia lub potwierdzenia (w razie wątpliwości) tej zgody oraz odmowy wykonania Zabiegu w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia przez uprawnione osoby.

 2. Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w Salonie podczas Zabiegu.

§3 Pracownicy

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym stanowisku, posiadają odpowiednie wykształcenie i wiedzę w danym zakresie.

 2. Pracownik, przez przystąpieniem do wykonania Zabiegu, obowiązany jest zadbać o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi, a także czystość swojego stanowiska pracy.

 3. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

 4. Pracownicy Salonu zobowiązani są do zachowania schludnego stroju, utrzymanego w czystości

§4 Higiena i bezpieczeństwo

 1. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

 1. Do Zabiegów stosowane są materiały jednorazowego użytku lub jeśli są to narzędzia wielokrotnego użytku – zdezynfekowane i wysterylizowane w autoklawie.

§5 Zasady świadczenia Zabiegów

 1. Zabiegi w Salonie wykonywane są zgodnie z obowiązującymi procedurami, przy użyciu odpowiednich materiałów, wg zaleceń producentów, w odpowiednim czasie, a także po odbyciu stosownych szkoleń.

 2. Przed przystąpieniem do Zabiegu pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do przeprowadzenia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

 3. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje poprzez podpisanie Karty Klienta i/lub Karty Przeciwwskazań. W przypadku odmowy wypełnienia przez Klienta ww. Kart, pracownik ma prawo odmówić wykonania Zabiegu.

 4. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na dobór i przebieg Zabiegu lub / i jego efekt końcowy, w szczególności o: aktywnych i przebytych chorobach ciąży lub okresie połogowym, karmieniu piersią, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowanych lekach.

 1. Każdorazowo, przed Zabiegiem, Klient potwierdza aktualność wywiadu i przekazanych informacji oraz brak przeciwwskazań do wykonania Zabiegu składając podpis na Karcie Przeciwwskazań do Zabiegu.

 2. Jeśli w trakcie wykonywania serii zabiegów, pojawi się przeciwwskazanie do danego zabiegu, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę wykonującą zabieg celem wykluczenia powikłań pozabiegowych i podjęcia decyzji o możliwości bezpiecznego kontynuowania zabiegów.

 3. Zatajenie chorób, schorzeń lub innych czynników i sytuacji mogących mieć wpływ na dobór i wykonanie Zabiegu lub jego efektów końcowych skutkuje wzięciem przez Klienta odpowiedzialności na siebie za skutki i efekt Zabiegu oraz ewentualne konsekwencje i niepożądane efekty czy skutki uboczne.

 4. Klient zobowiązany jest poinformować osobę wykonującą Zabieg o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia podczas wykonywania Zabiegu.

 5. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu i jego skutków dla Klienta lub samego pracownika, pracownik Salonu ma prawo odmówić wykonania Zabiegu.

 6. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz, gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§6 Płatność, Ceny i Rabaty

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty ceny wskazanej w Cenniku za wykonany Zabieg.

 2. Cennik Zabiegów znajduje się w Salonie oraz jest dostępny na stronie www.apetytnaurode.pl

 3. W Salonie możliwe jest dokonanie płatności gotówką i kartą oraz w wyjątkowych sytuacjach za zgodą personelu przelewem. W przypadku dokonywania płatności przelewem, do Salonu należy dostarczyć(osobiście lub mailowo) potwierdzenie dokonania przelewu na 3 dni przed wizytą – jeśli płatność przelewem następuje przed zarezerwowaną wizytą lub zaraz po dokonaniu przelewu w Salonie – gdy płatność dokonywana jest w Salonie po wykonaniu Zabiegu.

 4. Przedłużenie czasu trwania zabiegu z powodu specjalnych wymagań Klienta nieprzewidzianych w planie zabiegowym Zabiegu może powodować wzrost ceny Zabiegu w stosunku do tej wskazanej w Cenniku. Wysokość wzrostu ceny jest każdorazowo ustalana przez personel o czym Klient jest informowany przed wykonaniem Zabiegu lub jego modyfikacji.

 5. Salon zastrzega sobie możliwość zmian ceny Zabiegów, o czym informuje Klientów poprzez zmianę Cennika na stronie internetowej Salonu oraz cennika dostępnego w Salonie.

 6. Zabieg może zostać wykonany na podstawie okazania wykupionego wcześniej bonu podarunkowego (vouchera), który może być np. prezentem dla bliskiej osoby. Klient posiadający bon może zmienić zabieg na inny niż ten, na jaki wystawiony został bon o ile jest to zabieg mieszczący się w tej samej cenie i jest z tej samej grupy zabiegowej np.: z grupy zabiegów kosmetycznych, jeśli bon był wykupiony na zabieg kosmetyczny lub fryzjerski jeśli wykupiony był zabieg fryzjerski. Do zabiegu wykupionego na bonie możliwe jest dokonanie dopłaty, ale tylko w danej grupie zabiegowej – czyli można dopłacić do droższego zabiegu w ramach grupy zabiegów kosmetycznych, jeśli bon był wykupiony na zabieg kosmetyczny lub do usługi fryzjerskiej jeśli bon był wykupiony na usługę fryzjerską. Bon o wart 50 zł i mniejszej musi być wykorzystany podczas jednej wizyty. Salon nie zwraca różnicy niewykorzystanej kwoty z bonu. Bon jest ważny w terminie na nim określonym. Po tym terminie bon przepada bez możliwości zwrotu środków przez Salon.

 7. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które są podawane do wiadomości Klientów – w Salonie i na stronie www. Salonu. O wprowadzeniu Zabiegów w cenach promocyjnych Salon informuje np. poprzez stronę internetową, mailing, sms lub informacje w Salonie. Promocje obowiązują w czasie podawanym w przygotowanych ofertach promocyjnych.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Klient ponosi odpowiedzialność, w tym finansową, za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez siebie w Salonie lub/ i wyposażeniu Salonu.

 2. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice/ prawni opiekunowie/ przedstawiciele ustawowi.

 3. Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie oraz za rzeczy wartościowe pozostawione w salonie bez nadzoru, w szczególności w recepcji.

 4. Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

 5. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie oraz niezastosowanie się do zaleceń pozabiegowych, a także do przekazywanych informacji na temat efektów końcowych i możliwych następstw pozabiegowych np. żółknięcia włosów skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu za wykonany Zabieg.

 6. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli Zabieg został wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną / fryzjerską/ medyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom i, o efektach oraz skutkach których Klient został poinformowany.

§8 Zapisy/ Rezerwacje

 1. Klienci mają możliwość zarezerwowania terminu wizyty bezpośrednio w Salonie, telefonicznie pod nr tel. 794749333, mailowo pisząc na adres Salonu: kontakt@apetytnaurode.pl, Facebooka lub korzystając z portalu Lavito.pl. Należy mieć na uwadze fakt, iż próby zarezerwowania terminu wizyty mailowo / przez Facebooka mogą trwać dłużej z uwagi na czas potrzebny personelowi na odpisanie na wiadomości/ maile i możliwość zarezerwowania wskazanych w tych wiadomościach/ mailach terminów w tzw. „między czasie” przez Klientów przychodzących osobiście do Salonu lub kontaktujących się telefonicznie czy rezerwujących wizyty przez portal Lavito.pl.

 2. Korzystając z portalu Lavito.pl Klient dokonuje wstępnej rezerwacji terminu, co nie oznacza że rezerwacja jest zaakceptowana, a termin zarezerwowany. Należy poczekać na kontakt ze strony Salonu (sms/ tel.) z potwierdzeniem dokonania rezerwacji – dopiero otrzymanie takiego potwierdzenia oznacza, że wybrany termin i godzina została dla Państwa zarezerwowana. Salon zastrzega możliwość zmiany godziny / dnia wizyty lub odwołania wizyty zarezerwowanej za pośrednictwem Lavito.pl o czym także informuje sms’em / telefonicznie.

 3. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zarezerwowanego Zabiegu, Klient zobowiązany jest do poinformowania Salonu (odwołania wizyty pod tel. 794 749 333) z min. 24 godzinnym wyprzedzeniem, a w sytuacjach losowych w tym samym dniu.

 4. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie wizyty na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem lub 2 krotne odwołanie wizyty w jej dniu, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla Klienta lub naliczenia mu za następny Zabieg ceny 50% wyższej lub do zapisania Klienta na wizytę po wpłaceniu bezzwrotnego zadatku w wysokości 50 % ceny Zabiegu w gotówce w Salonie lub na konto Salonu (należy przedstawić potwierdzenie przelewu zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie).

 5. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną.

 6. W przypadku spóźnienia Klienta na zapisany Zabieg więcej niż 10 min. lub w przypadku Zabiegów, których czas nie trwa dłużej niż 15 min. Salon ma prawo odmówić wykonania usługi i traktować ją jako nieodwołaną przez Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem.

 7. Niezależnie od powyższego, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia Klienta, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości ceny Zabiegu.

 8. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym pracownika, Zabieg zostanie wykonany w regularnym czasie,w pełnym zakresie i żaden z etapów Zabiegu nie zostanie skrócony.

 9. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu. W sytuacjach losowych i nagłych Salon może odwołać wizytę w dniu Zabiegu

 10. W przypadku nieodbierania telefonu przez personel, personel oddzwania do Klientów pierwszym możliwym czasie

 11. W dniu poprzedzającym wizytę Salon przypomina o wizycie za pomocą wiadomości sms (nie jest to numer do dokonania odwołania wizyty przez klienta. W celu odwołania wizyty należy skontaktować się z Salonem pod numerem tel. 794 749 333 lub odwołać ją poprzez portal Lavito.pl). W przypadku rezerwacji kilku wizyt w danym dniu, Klient otrzymuje wiadomość o wizycie najwcześniejszej. W przypadku nieprzyjścia Klienta na którąkolwiek z zarezerwowanych w danym dniu wizyt, Salon może anulować wszystkie wizyty bez ponoszenia odpowiedzialności i powiadamiania o tym Klienta.

 12. Salon zastrzega, iż mogą wystąpić sytuacje niezależne od niego np. przerwy w dostawie internetu czy awaria systemu wysyłającego wiadomości sms przypominające o wizytach, za co Salon nie ponosi odpowiedzialności. Dlatego też otrzymywanie od Salonu wiadomości sms przypominających o Zabiegu nie należy traktować jako praktyki obligatoryjnej Salonu do informowania o wizycie. Brak otrzymania takiego sms’a nie może skutkować usprawiedliwioną rezygnacją Klienta z usługi bez powiadomienia Salonu zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

§9 Karty Klienta

 1. Każdy Klient korzystający z Zabiegów w Salonie wymagających weryfikacji stanu zdrowia oraz przeciwwskazań proszony jest o wypełnienie i podpisanie Karty Klienta oraz zapoznanie się i podpisanie Karty Przeciwwskazań do Zabiegu. W Karcie Klienta oraz w Karcie Przeciwwskazań podawane są m.in. imię, nazwisko oraz telefon, a także informacje o przebytych zabiegach kosmetycznych, fryzjerskich, medycyny estetycznej, istniejących i przebytych chorobach, przyjmowanych lekach, itp. Karty są przechowywane w Salonie w zamkniętej na klucz szafce i udostępniane jedynie upoważnionym pracownikom Salonu lub na wezwanie, właściwym upoważnionym organom.

 2. Dane Klienta zapisywanego na Zabieg do Salonu wprowadzone są do systemu rezerwacyjnego, do którego wpisywane są: imię, nazwisko oraz tel. i usługa, na którą dokonywana jest rezerwacja.

§10 Reklamacje

 1. Wszystkie usługi wykonywane są w najwyższym standardzie oraz według najlepszej wiedzy i umiejętności personelu Salonu.

 2. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot kwoty zostanie dokonany w pełnej wysokości lub jej części. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z zapłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

 3. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.

 4. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu.

 5. W przypadku zgłoszenia reklamacji pisemnej należy dołączyć dowód wykonania usługi w Salonie oraz dokumentacje zdjęciową.

 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji telefonicznie, należy przybyć do Salonu w celu umożliwienia dokonania oceny reklamowanego Zabiegu przez personel oraz ewentualnie zaproponowania rozwiązania sytuacji reklamacyjnej.

 7. Wszystkie reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni od ich otrzymania.

 8. W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi lub umożliwi Klientowi skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego – decyzja należy do Salonu.

 9. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.

 10. Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji w stosunku do wykonanego Zabiegu w ciągu:

 • fryzjerskie (strzyżenie, koloryzacja) – 24 godzin od wykonania

 • manicure, pedicure hybrydowy – 5 dni od wykonania

 • manicure, pedicure zwykły – w dniu zabiegu

 • zabiegi depilacji woskiem- w dniu zabiegu

 • przedłużania rzęs – 3 dni od wykonania

 • liftingu i laminacji rzęs – w dniu zabiegu

 • przekłucia uszu – w dniu zabiegu

 • pozostałe Zabiegi – 3 dni od jego wykonania.

 1. Salon nie ponosi odpowiedzialności za:

 • brak efektów zabiegowych, jeśli Klient nie przeszedł nieprzerwanej serii zabiegów, która jest wymagana przez producenta produktów zabiegowych/ sprzętu lub gdy Klient został uprzedzony przez personel o możliwości nieosiągnięcia pożądanych efektów z różnych powodów (np. indywidualnych uwarunkowań), a mimo to zdecydował się na zabieg,

 • uszczerbki na zdrowiu po zabiegu wynikające w faktu zatajenia schorzeń i chorób, przyjmowania leków, preparatów, suplementów itp.

 • mechaniczne uszkodzenia np. paznokcia, na skutek czego nastąpiło jego złamanie lub odpryśnięcie lakieru czy samodzielnie dokonywanych „poprawek” na obszarze poddanym Zabiegowi, stosowanie niezaleconych produktów, preparatów itp.

 • szkody i reakcje skórne, zmiany powstałe na skutek niestosowania się Klienta do zaleceń pozabiegowych przekazanych przez personel, w wyniku czego doszło do niepożądanych komplikacji np. gdy zalecane unikanie promieniowania UV a Klient nie chroni skóry przed promieniowaniem UV/słońcem, brak odpowiedniej pielęgnacji skóry, brak odpowiedniej częstotliwości i kontynuacji zabiegów, brak odpowiedniej pielęgnacji włosów farbowanych w celu zachowania jak najdłużej koloru czy uniknięcia żółknięcia koloru.

§ 11 Pozostałe postanowienia

 1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.

 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie i na stronie www. Salonu.

 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Salonu

 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od 07.01.2019 r.