Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Apetyt na Urodę

Na podst. art. 6 ust. 1pkt b i d, 7 i 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
jako Administrator Danych osobowych, informujemy iż przetwarzanie danych osobowych przez salon kosmetyczno-
fryzjerski Apetyt na Urodę ul. Jugosłowiańska 15B/ 58, 03-984 Warszawa, tel. 794 749 333, e-mail
kontakt@apetytnaurode.pl, jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z salonem o wykonanie usługi, której
stroną jest nasz Klient (osoba, której dane dotyczą) lub do podjęcia działań na żądanie Klienta (osoby, której dane
dotyczą) przed zawarciem umowy o wykonanie usługi w salonie np. zapisanie na usługę, zmiana terminu wizyty,
kontakt z klientem, odwołanie wizyty, wykonanie zabiegu itd.
Dane osobowe są zabierane i przetwarzane przez salon Apetyt na Urodę w celach związanych z działalnością salonu, w
tym:
– zapisania Klienta na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania zapisanego na wizytę Klienta, zmiany
terminu i godziny zapisu na wizytę, potwierdzenia wizyty lub kontaktu w Klientem w celach związanych z działalnością salonu,
– wykonania samej usługi w salonie,
– kontaktowania się z Klientem w związku z planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami,
– marketingu własnego salonu np. przesyłania informacji o promocjach i nowościach w zakresie usług
wykonywanych w salonie oraz informacji związanych z działalnością salonu – drogą mailową (w tym w
postaci newsletterów) lub sms'ami, w tym za pośrednictwem końcowych urządzeń mobilnych oraz podmiotu
przetwarzającego dane LadyTime
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowane, w tym nie profiluje, o czy jest mowa w art. 22
RODO.
Dane osobowe Klienta tj. imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail i nazwa usługi, z której korzysta / będzie
korzystać Klient są przekazywane do podmiotu będącego odbiorcą danych osobowych tj. firmy Lady Time Sp. z o.o.
(portal Lavito) z siedzibą przy ul. Ciołka 17, 01-445 Warszawa. Administrator danych (Apetyt na Urodę) powierza dane
osobowe (np. imię, nazwisko, tel., e-mail, nazwę usługi, na którą zapisał się Klient, informację czy wizyta się odbyła
czy została przesunięta lub odwołana) firmie Lady Time Sp. z o.o. (portal Lavito) która z kolei, na podstawie umowy
powierzenia danych osobowych zawartej pomiędzy administratorem a Lady Time przetwarza ww. dane w celach
związanych z działalnością salonu, w tym w zakresie opisanym powyżej.
Jednocześnie, jako Administrator Danych, informujemy iż kryterium ustalenia okresu przez jaki będą przechowywane i
przetwarzane dane osobowe naszych Klientów jest indywidualna ocena Administratora Danych w kwestii czasu
(terminu) kiedy ostatnio klient zawarł umowę o wykonanie usługi w salonie. Jeśli umowa o wykonanie kolejnej usługi
w salonie nie została zawarta w ciągu 5 lat od ostatniej wykonanej w salonie usługi, dane osobowe mogą być usunięte
przez Administratora.
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do dostępu do danych osobowych
jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ponadto informujemy, iż podanie danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, e-mail, a w przypadku usług
wymagających wypełnienia w salonie karty klienta i posiadających przeciwwskazania do ich wykonania – również
informacji dot. zdrowia) są warunkiem zawarcia umowy o wykonanie usługi w salonie. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług salonu.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z ww. informacjami oraz je zrozumiałam/łem i wyrażam na powyższe zgodę.